Інформаційна довідка
щодо українських наукових журналів гуманітарного спрямування,
що індексуються наукометричними базами
Scopus, Web of Science
(станом на 25 жовтня 2018 р.) 

Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Тематичні рубрики: Література, історія та філософія, зосереджені переважно на Центральній та Східній Європі та українських студіях
Щорічно
Англійською мовою
ISSN: 2313-4895
Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Детальніше про журнал


Psycholinguistics = Психолінгвістика


Тематичні рубрики: 
продукування й сприймання висловлювання, тексту, мовленнєве спілкування, мовна свідомість, мовна, метамовна, лінгвістична, мовленнєва й комунікативна компетенції, становлення й розвиток вербальної свідомості, несвідоме й свідоме в засвоєнні мов, розвиток мовленнєво-мовної й комунікативної особистості та ін. важливі для розвитку психолінгвістики її нові наукові теоретичні та прикладні проблеми.
ISSN 2309-1797
e-ISSN 2415-3397

2 рази на рік
Мови видання: англійська, українська, російська (змішаними мовами).

Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Детальніше про журнал

Маркетинг і менеджмент інновацій

Тематичні рубрики: Маркетинг інновацій; Інновації у маркетингу; Інноваційний менеджмент; Проблеми управління інноваційним розвитком; Екологічний маркетинг та менеджмент
ISSN 2227-6718 (on-line)
ISSN 2218-4511 (print)
4 рази на рік
№ 1 – березень; № 2 – червень; № 3 – вересень; № 4 – грудень.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Детальніше про журнал


Journal of International Studies

Тематичні рубрики: Сучасні глобальні події; Економічна теорія та міжнародна економіка; Теорія міжнародних відносин; Прогнозування та аналіз динаміки світової економіки та соціально-політичних подій; Розвиток на міжнародних фінансових ринках; Теорія соціальних і політичних процесів; Міжнародна політика; Економічні та соціально-політичні події в США, Європі та країнах третього світу; Економічні, соціальні та політичні проблеми, пов'язані з перехідним періодом в Європі та Україні.
ISSN 2071-8330
е-ISSN 2306-3483

4 рази на рік
Мова видання: англійська

Журнал індексується у Scopus

Детальніше про журнал


Наука та інновації

Тематичні рубрики: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики. Наукові основи інноваційної діяльності. Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України. Світ інновацій. Правова охорона інтелектуальної власності.
ISSN 2413-497X (Online)
ISSN 1815-2066 (Print)

6 разів на рік
Мова видання: українська, російська, англійська

Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Детальніше про журнал


Sententiae

Тематичні рубрики: історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику й утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.
ISSN 2075-6461 (print)
ISSN 2308-8915 (online)

2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська, французька, німецька, російська

Журнал індексується у Scopus

Детальніше про журнал


Advanced Education

Тематичні рубрики: психолого-педагогічні, методологічні проблеми вищої освіти в Україні та світі; новітні методи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі; інформаційно-комунікаційні технології в освіті; загальне мовознавство, психолінгвістика, соціолінгвістика, прагматика, когнітивістика, дискурсологія, паралінгвістика, емотіологія, лінгвістична антропологія, корпусна лінгвістика, міжкультурна комунікація, а також застосування їх надбань у практиці викладання іноземних мов.
ISSN 2410-8286 (Online)
ISSN 2409-3351 (Print)

2 рази на рік
Мова видання: англійська

Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Детальніше про журнал

Information Technologies and Learning Tools

Тематичні рубрики: ІКТ навчання, ІКТ підтримки педагогічних досліджень, ІКТ управління в освіті, комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання.
ISSN 2076-8184
2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська, російська

Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Детальніше про журнал


Interdisciplinary Studies of Complex Systems
Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем

Тематичні рубрики: статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн.
ISSN 2415-3761 (Online),
ISSN 2307-4515 (Print)

2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська, французька, німецька, російська

Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Детальніше про журнал


Social Welfare Interdisciplinary Approach

Тематичні рубрики: проблеми соціалізації особистості та ресоціалізації, спеціальна та інклюзивна освіта, освіта впродовж життя, управління соціальною та освітньою політикою, психологія технологій реабілітації освіти, інформаційні та комунікаційні технології в навчанні / навчання, методологія дослідження соціальної роботи, професійне консультування, навчання, якість життя, розширення можливостей людей з обмеженими можливостями тощо.
ISSN 2424-3876(Online)
ISSN 2029-7424 (Print)

2 рази на рік
Мова видання: англійська

Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Детальніше про журнал


Physical Education of Students

Тематичні рубрики: статті з різних аспектів фізичного виховання, спорту та здоров'я студентів, які охоплюють наукові дослідження у суміжних сферах, таких як біомеханіка, кінезіологія, медицина, психологія, соціологія, технології спортивного спорядження, дослідження в галузі підготовки, відбору, фізичної ефективності , а також охорона здоров'я та інші міждисциплінарні перспективи.
ISSN 2223-2125(Online)
ISSN 2075-5279 (Print)

6 разів на рік
Мова видання: українська, англійська, російська

Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Детальніше про журнал


Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports

Тематичні рубрики: журнал розглядає публікацію оригінальних досліджень та оглядових статей у субдисциплінах, що загалом стосуються широкого фізичного виховання (фізичного виховання) та спортивної науки, таких як: теорія та техніка фізичного виховання, фізична активність та здоров'я, спортивна наука, біомеханіка, кінезіологія, фізіологія фізичного навантаження, руховий контроль та навчання, психологія спорту та фізичних вправ, спортивне харчування, громадське здоров'я (що стосується спорту та фізичних вправ), фізична реабілітація та відпочинок.
ISSN 1818-9210 (Online)
ISSN 1818-9172 (Print)

6 разів на рік
Мова видання: українська, англійська, російська

Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Детальніше про журнал


Оригінал статті за посиланням: https://mailchi.mp/c672d3a070ca/xt5ubf6ur0-426309?fbclid=IwAR1GH9ajE-EaxLEzq1B4lPtwXkOhFWma_3LchipgP82wi0cWvuslwag7BH0

Posted in Без категорії, Інформація on гру 02, 2018